CHG-MERIDIAN Skien AS sin redegjørelse etter åpenhetsloven

CHG-MERIDIAN Skien AS er et datterselskap av CHG-MERIDIAN Norway, som inngår i CHG-MERIDIAN AG, et internasjonalt selskap som nå er lokalisert i 30 land. Selskapet leverer livssyklustjenester, tilknyttet teknologi og finansiering.

Bærekraft, samfunnsansvar og forretningsetikk er integrert i CHG-MERIDIAN sin virksomhet. Konsernet har undertegnet FNs Global Compact, og vi støtter og respekterer prinsippene fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde disse prinsippene når vi driver vår virksomhet.

CHG har opprettet et konfidensielt rapporteringssystem for våre medarbeidere «Our whistle-blower system». Varsler vil i første omgang gå til Group Regulatory Officer og gruppens Ombudsperson, og de anonymiseres og håndteres i henhold til GDPR.

CHG-MERIDIAN Skien AS anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. den norske åpenhetsloven.
CHG-MERIDIAN Skien AS vurderer leverandører og samarbeidspartnere å foretar løpende aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø.

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av frakttjenester og våre kunders anskaffelse av utstyr. Gjennom våre tjenester med gjenbruk av produkter i en ny livssyklus som en essensiell del, minimerer vi den negative belastningen utstyret har på miljøet.
Vi følger for øvrig tett opp partnere, leverandører og kunder og stiller krav til dokumentasjon på felles forpliktelse til overholdelse grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

Der vi er usikre på hvilken påvirkning partnere, leverandører og kunder påvirker omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom mottatt dokumentasjon ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med CHG-MERIDIAN. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått.